Ulusal Bildiriler

24           Şenferah, S., Yıldırım, H., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Matematik ve Fen Başarılarının İBBS-1 Düzeyinde İncelenmesi. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi.

23           Yıldırım, H., Şenferah, S., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Fen Ve Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

22           Şekercioğlu, G., Çokluk, Ö. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Yordayıcılarının Belirlenmesi 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

21           Uysal, M., Yıldırım, Y., Eşici, H. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Langer Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

20           Büyüköztürk, Ş., Akbaba-Altun, S., ve Eyidoğan, F. Eğitim Fakültesi Mezunlarının Niteliğine İlişkin Bir Durum Çalışması. Eğitimde Yansımalar: IX Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, , 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Ankara.

19           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. Ve Özyürek, A.(2009). Okul Öncesi Ve İlköğretim 1-5. Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması, Uluslar Arası Katılımlı II.Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

18           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. Ve Özyürek, A.(2009). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri Konusundaki Bilgi, Davranış ve Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi, 1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 01-03 Mayıs, Çanakkale.

17           Sert, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2008, Eylül). Yabancı dil eğitiminde öğrenme özerkliği bağlamında dil gelişimi. 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya

16           Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S., Yiğitcan, Ö. ve Temiz, N. (2008, Eylül). Öğretmenler eğitimde yeni yaklaşımlar konusunda ne biliyorlar? Neler bilmek istiyorlar? 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya.

15           Büyüköztürk, Ş., Kutlu, D. ve Doğan, D. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Tutumları. I.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (14-16 Mayıs), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

14           Kayrı, M. ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Çoklu Regresyon Analizinde Yordayıcılara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile Belirlenmesi. I.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (14-16 Mayıs), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

13           Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yöntem Sorunu. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (14 Mayıs), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale

12           Ercan, H., Büyüköztürk, Ş., Güney, N. Ve Çok, F. (2007). Ergenlerin problem davranışlarının psikososyal koruyucu ve risk etkenlerine yönelik bir ölçek çalışması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Çeşme İzmir. (Özet yayınlandı)

11           Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş. ve Doğan, D. (2007). İlköğretim Öğretmenlerin Yeni Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat. (Bildiri metni yayınlandı)

10           Büyüköztürk, Ş. ve Sert, N. (2007). Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenci Özerkliği. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat (Özet yayınlandı)

09           Büyüköztürk, Ş. ve Kutlu, Ö. (2006). Sosyal bilim araştırmalarında yöntem sorunu. TUBİTAK-ULAKBİM I.Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, 2-3 Kasım 2006, Ankara. (Bildiri metni yayınlandı)

08           Kaner, S. Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2006). Ergenlerin problem davranışlarının yaşlara ve cinsiyete göre incelenmesi. 11.Ergen Günleri, 1-3 Aralık 2006, Hacettepe Üniversitesi. (Özet yayınlandı)

07           Kaner, Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. (2006). Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği- Uzun Formu’nun Türkçe Uyarlama Çalışması. 14.Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara (Özet yayınlandı)

06           Büyüköztürk, Ş.(2006). Okulda Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla. (Özet yayınlandı)

05           Büyüköztürk, Ş., Koç, K. ve Doğan, D. (2006). Okulda Performansa Dayalı Değerlendirme: Kavram ve Uygulama. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla (Özet yayınlandı)

04           Büyüköztürk, Ş., Koç, K. Doğan, D., Bıyıkoğlu, Ç., Yiğitsoy, A. Erden, Y. (2006). İlköğretim Okulunda Yeni Değerlendirme Yöntemleri: Performans Değerlendirme ve Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme. Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu (8-9 Mayıs 2006, Sabancı Üniversitesi). (Özet yayınlandı)

03           Büyüköztürk, Ş. ve Kaşıkçı, F. (15-18 Ekim 2003). İlköğretim 8.sınıf yeni fen bilgisi ders kitabının fen programının amaçlarıyla uygunluğu. XII.Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya (Bildiri metni yayınlandı)

02           Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş., ve Ceber, H. (3-5 Mayıs 2002). Erken eğitim programlarının etkililiğini yordayan faktörlerin belirlenmesi. Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. İstanbul. (Özet yayınlandı)

01           Sunay, H., Büyüköztürk, Ş., Müniroğlu, S. Ve Gündüz, N. (26-27 Mayıs 2000). Beden eğitimi ve spor öğretmenlik programlarının fiziksel aktiviteye güdülemeye etkisi. 1.Gazi Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 335-349 (Özet yayınlandı)