Dergi Editörlüğü

 • Editörü
 • Eğitim ve Bilim / (Education and Science), Haziran 2015 – Devam
 • Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Dergisi-IJECES, Temmuz 2015-Devam
 • Alan Editörü
 • KALEM Uluslar Arası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2011-Devam

Hakemli Bilimsel Dergiler

 • 19 Akbaba Altun, S. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi. KALEM Uluslar Arası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 73-90
 • 18 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A. (2009). Development of a problem solving scale for children attending class 1-5 of primaray education and norm study for Turkey. The International Journal of Learning, 16 (8), 117-122
 • 17 Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş. ve Demirel, F. (2008). İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1). Erişim: http://www.insanbilimleri.com
 • 16 Büyüköztürk, Ş. (2007, Nisan). Performansa dayalı durum belirleme nedir? İlköğretmen Dergisi (8), 28-32.
 • 15 Büyüköztürk, Ş. (2005, Bahar ). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133-148
 • 14 Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ebru, Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2004, Bahar). Sınıf içi öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (38) 212-229.
 • 13 Büyüköztürk, Ş. (2002, Güz). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.
 • 12 Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002, Ağustos). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi (18), 111-125
 • 11 Büyüköztürk, Ş. ve Deryakulu, D. (2002, Bahar). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim Yönetimi Dergisi, (30), 187-204.
 • 10 Büyüköztürk, Ş. (Mart 2000). SPSS uygulamalı istatistik öğretiminin istatistiğe yönelik tutumlara ve istatistik başarısına etkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1), 13-20.
 • 09 Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk, Ö. (1999, Yaz). İlköğretim müfettişlerinin araştırma yeterlikleri ve araştırma eğitimine ilişkin görüşleri. Eğitim Yönetimi Dergisi, (19), 325-39
 • 08 Büyüköztürk, Ş. (1999, Bahar). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri. Eğitim Yönetimi Dergisi, (18), 257-69.
 • 07 Köklü, N. ve Büyüköztürk, Ş. (1999, Nisan). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisans-üstü öğrencilerin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23 (112), 18-28.
 • 06 Büyüköztürk, Ş. (1999, Nisan). Araştırmaya yönelik kaygı ile cinsiyet, araştırma deneyimi ve araştırma başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 23 (112), 29-34.
 • 05 Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans analizi: varyans analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 91-105.
 • 04 Büyüköztürk, Ş. (1997). İki faktörlü varyans analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30 (1), 141-58
 • 03 Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi (3),453-64.
 • 02 Büyüköztürk, Ş. (1995). Kestirisel istatistik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1), 409-28.
 • 01 Büyüköztürk, Ş. (1994). Amaç, yapı, süreç boyutlarında Kosta Rika Eğitim Sistemi: Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırmalı bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2), 850-60.

Hakemlik Dergi ve Toplantılar

 • Eğitim ve Bilim / (Education and Science), 2000-Devam
 • KALEM Uluslar Arası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2011-Devam
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2000-Devam
 • Özel Eğitim Dergisi, 2000-Devam
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2000-Devam
 • Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2003-Devam
 • Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2004-Devam
 • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004-Devam
 • Social Behavior and Personality, 2005
 • TUBİTAK, Sosyal Bilimler ve Kamu Araştırmalar Gruplarında Hakemlik, Proje Danışmanlığı, Proje İzleyicisi, 2006-Devam